Aanvullende voorwaarden Klassikale Trainingen

Aanmelding: via de website is bindend

Doorgang: Training vindt plaats bij minimaal 4 inschrijvingen

Betaling: binnen 14 dagen

Annulering: Schriftelijk (per email) aan RADAR software.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd;

Verhindering:

Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.

Training omgeving:

De training wordt gegeven op de training apparatuur en training/demo omgeving van RADAR software.

Inhoud van de training:

De inhoud van trainingen stemt overeen met de op de website weergegeven hoofdlijnen. RADAR software is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de op de website weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.

Aansprakelijkheid:
Indien RADAR software, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan, zal RADAR software in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.

RADAR software is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).

RADAR software is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider verstrekte lesmateriaal c.q. de door RADAR software gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.